Regulamin - Król Materacy

Regulamin

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.)

Spis treści:

1. Postanowienia Ogólne
2.  Złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży
3.  Płatności
4.  Dostawa
5.  Dane osobowe
6.  Reklamacje
7.  Odstąpienia od umowy
8.  Zwrot należności klientom
9. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia ogólne:

1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania przez Klientów i Konsumentów ze Sklepu Internetowego www.krolmateracy.pl, oraz reguluje:
a) warunki zawierania umów sprzedaży,
b) zasady korzystania przez Konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny,
c) zasady i tryb postępowania reklamacyjnego,
d) sposoby dokonywania zakupów w Sklepie oraz czas i formę dostawy Produktów.

1.2. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
a) Sklep internetowy – sklep internetowy działający pod adresem www.krolmateracy.pl
b) Sklep, Sprzedawca – firma SENPO sp. z. o.o. sp.k. posiadająca siedzibę w Poznaniu przy ul. Krzywoustego 68, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto, NIP 7822887530 oraz REGON 387158497, oferująca i sprzedająca swoje produkty w sklepie internetowym,

c) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę w celu zawarcia Umowy kupna – sprzedaży lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą
d) Konsument – osoba fizyczna, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę w celu zawarcia Umowy kupna – sprzedaży lub zawarła umowę sprzedaży niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, ze Sprzedawcą.
e) Zamówienie – wyrażenie przez Konsumenta woli zawarcia umowy.
f) Umowa – za moment zawarcia Umowy uważa się wyrażenie woli zawarcia Umowy przez obie strony – Konsumenta i Sprzedawcę.
g) Rejestracja – utworzenie w systemie Sklepu Internetowego Konta Konsumenta. W celu dokonania rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego skutkować będzie wysłaniem przez system Sprzedawcy automatycznej wiadomości mailowej informującej o aktywacji Konta.
h) Konto Klienta – indywidualne konto Konsumenta, zabezpieczone hasłem, dzięki któremu Konsument ma możliwość obserwowania historii swoich zamówień, procesu kompletowania aktualnego Zamówienia, terminu przesyłki oraz daty jej odbioru.
i) Cena – cena towaru którą Konsument zostaje zobowiązany zapłacić w związku z zakupem wybranego produktu w przypadku zawarcia umowy sprzedaży.
j) Dostawa – Transport i dostawa produktów odbywa się za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich, zobowiązanych do właściwego przewozu i zabezpieczenia towarów.
k) Produkt, Towar, Rzeczy – Rzeczy będące przedmiotem Umowy zawartej pomiędzy Klientem/Konsumentem a Sprzedawcą.

1.3. Kontakt z obsługą sklepów internetowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@krolmateracy.pl, telefonicznie: +48 535 151 151 lub pisemnie na adres: SENPO sp. z. o.o. sp.k., ul. Krzywoustego 68, 61-144 Poznań

1.4. Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez Konsumenta sposobu płatności i dostawy. Konsument jest informowany o kosztach Dostawy w trakcie składania Zamówienia.

1.5. Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w ofercie, towary dostępne w Sklepie internetowym są nowe, są wolne od wad fabrycznych i uszkodzeń mechanicznych.

2. Złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży:

2.1. Zamówienia można składać:
a) Poprzez formularz zamówienia, tzw. Koszyk, dostępny na stronie sklepu internetowego. Z formularza można korzystać po założeniu Konta Klienta lub bez konieczności rejestracji. Rejestracja nie jest obowiązkowa, jednak w przypadku jej braku Konsument nie ma możliwości korzystania z opcji dostępnych w aplikacji Konta Klienta.
b) telefonicznie pod numerem +48 535 151 151
c) drogą mailową pisząc na adres: sklep@krolmateracy.pl
d) w przypadku Produktów znajdujących się w aktualnej ofercie wyprzedażowej, nie ma możliwości zamówienia Towaru przez koszyk, możliwe jest wyłącznie zamówienie telefoniczne. Produkty oferowane w ramach wyprzedaży asortymentu występują zazwyczaj jako pojedyncze, ostatnie sztuki, zatem zostają sprzedane pierwszemu Konsumentowi, który złoży Zamówienie.

2.2. Złożenie zamówienia przez zarejestrowanych Konsumentów Sklepu internetowego polega na dodaniu odpowiednich towarów, poza Produktami z wyprzedaży, do koszyka internetowego. W chwili kiedy wszystkie interesujące Konsumenta Produkty znajdują się w koszyku, należy wybrać sposób dostawy i metodę płatności.

2.3. W przypadku każdej z metod płatności zamówienia Konsument, na podany przez siebie adres, otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

2.4. W procesie składania zamówienia Konsument zobowiązany jest do podania prawdziwych danych umożliwiających zawarcie Umowy i dostawę towaru.

2.5. W trakcie składania Zamówienia niezbędne jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

2.6. Realizacja niepotwierdzonego przez Konsumenta Zamówienia zostaje zawieszona do czasu otrzymania potwierdzenia.

2.7. O przystąpieniu do realizacji zamówienia Konsument zostanie poinformowany we wiadomości e-mail.

2.8. Konsument chcący anulować niezrealizowane jeszcze zamówienie lub dokonać w nim zmian, powinien jak najszybciej skontaktować się ze Sklepem telefonicznie lub poinformować o zmianie swojej decyzji drogą mailową.

2.9. Zamówienia składane telefonicznie lub drogą elektroniczną są obsługiwane przez Dział Obsługi Konsumenta Sklepu internetowego w dni robocze tj. od poniedziałku do niedzieli, z wyłączeniem dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy, w godzinach pn. – sob. 10.00 – 20.00 oraz w niedzielę od 10.00 do 18.00.

2.10. Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

3. Płatności:

3.1. Konsument z tytułu zawartej Umowy zobowiązany jest do zapłaty wskazanej ceny Produktu oraz pokrycia kosztów wysyłki.

3.2. Cena poszczególnych towarów prezentowana w Sklepie internetowym jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która zostaje wskazana w trakcie składania zamówienia.

3.3. Płatności można dokonać metodami:
a) gotówkową – płatności tzw. za pobraniem,
b) przelewem na rachunek sklepu.
c) szybkimi płatnościami PAYu i Przelewy24
d) kartami płatniczymi – operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301031370.

3.4. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Konsumenta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu przez Konsumenta Zamówienia.

3.5. Niektóre z Produktów sprzedawanych w Sklepie obarczone są innymi, od standardowych, opłatami kurierskimi. Konsument przed zatwierdzeniem Zamówienia jest zobowiązany zapoznać się z kosztami przesyłki, oznakowanymi specjalnymi ikonami i wskazanymi w karcie produktu lub podczas wyboru metody płatności:
a) Sklep pokrywa koszty przesyłki w przypadku gdy Konsument zamówi jeden lub kilka produktów o łącznej sumie zamówienia przekraczającej 1000 zł (PLN) i dokona przedpłaty zamówienia.
b) Z darmowej przesyłki wyłączone są Towary o dużych gabarytach, ciężkie lub wymagające dodatkowych zabezpieczeń podczas transportu, np. łóżka, meble. Konsument zostaje o tym poinformowany specjalnym ostrzeżeniem pojawiającym się w chwili dokonywania zakupu.
c) Z darmowej przesyłki wyłączone są Zamówienia, dla których Konsument wybrał metodę zapłaty za pobraniem.
d) Odbiór osobisty, własnym transportem bezpośrednio z salonu stacjonarnego jest zwolniony z opłat kurierskich.
e) Z darmowej dostawy, zgodnie z zasadami aktualnej promocji, mogą zostać wyłączone Produkty promocyjne.

4. Dostawa:

4.1. Towary dostępne w magazynie wysyłane są pod wskazany przez Konsumenta adres w przeciągu 24 godzin od chwili zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu lub, w przypadku zamówienia z metodą płatności za pobraniem, od chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę Sklepu.

4.2. W przypadku braku Produktu lub Produktów składających się na całość Zamówienia czas dostawy może wydłużyć się o czas niezbędny do skompletowania całego Zamówienia, o czym Konsument zostanie niezwłocznie powiadomiony, nie dłużej jednak niż 30 dni.

4.3. Dostawy odbywają się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku wysyłki zagranicznej należy skontaktować się z Działem Zamówień w celu ustalenia sposobu zrealizowania takiego Zamówienia.

4.4. W przypadku jeśli nie zajdą nieprzewidziane okoliczności losowe Sklep zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi zamówionego Towaru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od chwili zawarcia Umowy sprzedaży.

4.5. W każdym innym przypadku, odmiennym od wymienionego w punkcie 4.4. czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy Zamówienia wybranego przez Konsumenta i nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych od momentu zawarcia Umowy pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą.

4.6. Sklep korzysta z usług profesjonalnej firmy kurierskiej prowadzącej działalność gospodarczą.

4.7. Konsumentom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki przed jej odbiorem.

4.8. W przypadku jeśli okaże się, że przesyłka uległa uszkodzeniu bądź doznała ubytku Konsument przed jej odebraniem ma prawo żądać od przewoźnika sporządzenia protokołu stanu przesyłki oraz ustalenia przyczyn jej uszkodzenia.

4.9. Jeśli uszkodzenie przesyłki zostanie stwierdzone dopiero po rozpakowaniu Konsument ma prawo, niezwłocznie po stwierdzeniu szkody, nie później jednak niż 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od Sprzedawcy wyjaśnienia sytuacji i/lub reklamować Towar ( patrz – rozdział Reklamacje).

5. Dane osobowe:

5.1. Podczas Rejestracji bądź składania Zamówienia, Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep w celu realizacji Zamówienia, wystawienia faktury oraz dostarczenia klientowi zamówionego Towaru. Dane Konsumenta są poufne i nie są ujawniane osobom niezwiązanym z procesem realizacji Zamówienia.

5.2. Dane osobowe Konsumenta chronione są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883; tj. z dnia 17 czerwca 2002 r. – Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18.07.2002 (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

5.3. Konsument, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do swoich go danych osobowych. W celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, należy skontaktować się ze Sprzedawcą pisemnie pisząc na adres SENPO sp. z. o.o. sp.k., ul. Krzywoustego 68, 61-144 Poznań, drogą elektroniczną pisząc na adres: sklep@krolmateracy.pl lub telefonicznie +48 535 151 151

5.4. W interesie Konsumenta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających Sprzedawcy kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania takich danych przez Konsumenta.

6. Reklamacje:

6.1. Sklep zobowiązany jest do sprzedania pełnowartościowego Produktu. W przypadku stwierdzenia wady towaru lub jego niezgodności z umową Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty doręczenia towaru lub jeśli jego wada została stwierdzona w rok od wydania przez Sklep Produktu. Konsument może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od Umowy sprzedaży. (Podstawa prawna art. 558 § 1 oraz art. 577 § 1 i 5771 Kodeksu cywilnego)

6.2. Wszystkie Produkty sprzedawane w Sklepie opatrzone są gwarancją producenta i sprzedającego.

6.3. Składając reklamację należy dostarczyć na adres Sklepu reklamowany produkt (jeśli odesłanie produktu nie jest możliwe konieczna jest dokumentacja, np. zdjęcia reklamowanych wad produktu) wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym na stronie www Sklepu. Dowodem zakupu jest paragon, faktura lub inne potwierdzenie dokonania zakupu z Sklepie.

6.4. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu skutecznego zgłoszenia reklamacji.

6.5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta Sklep dokona naprawy, wymieni reklamowany Produkt na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Produktu.

6.6. Reklamacji nie podlega wadliwy Produkt jeśli Konsument został poinformowany o jego wadzie podczas zawierania Umowy sprzedaży.

6.7. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie w ciągu 14 dni wysyłana na podany przez Konsumenta adres lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

6.8. Sprzedawca informuje Konsumenta o warunkach gwarancji. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

6.9. W celu ułatwienia procedury reklamacji towaru Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę.

6.10. Reklamacji nie podlegają zakupione w sklepie Produkty jeśli jego wady powstały na skutek niewłaściwego użytkowania lub Produktowi została uczyniona szkoda mechaniczna z winy Konsumenta.

7. Odstąpienie od umowy:

7.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki, może odstąpić  od umowy bez podania przyczyny. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: SENPO sp. z. o.o. sp.k., ul. Krzywoustego 68, 61-144 Poznań lub drogą elektroniczną pisząc na adres: sklep@krolmateracy.pl oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.

7.2. Zwracane Produkty muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w ciągu 14 dni kalendarzowych od poinformowania Sklepu o odstąpieniu od Umowy, w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu.

7.3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.4. Z uwagi na charakter Rzeczy sprzedawanych przez sklep krolmateracy.pl oraz ich higieniczność, w szczególnych sytuacjach sklep może odmówić przyjęcia Rzeczy powszechnie uznawanych za przedmioty użytku osobistego, a których użytkowanie w jakikolwiek sposób naruszałoby zasady higieniczności.

7.5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku, w którym:
a) przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
b) przedmiotem świadczenia jest Rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c) przedmiotem świadczenia są Rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
d) przedmiotem świadczenia jest Produkt wykonany (punkt 3.12.) na indywidualne zamówienie Konsumenta o właściwościach określonych przez niego lub ściśle związanych z jego osobą,
e) Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy,
f) Produkt został zakupiony w wyniku aukcji.

7.6. Najpóźniej w chwili dostarczenia Produktów Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku pouczenie o odstąpieniu od umowy.

7.7. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy zawartej na odległość, wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Sprzedawca poinformuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 nowej ustawy o prawach konsumenta.

8. Zwrot należności klientom:

8.1. Sklep dokona zwrotu należności za zwrócony Produkt niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych, w przypadku:
a) anulowania zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją,
b) zwrotu Produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej,
c) w przypadku uznania reklamacji, ale braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny.

8.2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.3. Sklep dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Konsumenta jeśli zamówienie było opłacone:
a) z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej,
b) przy odbiorze u kuriera lub na poczcie.

8.4. Konsument otrzyma zwrot płatności za zwrócony Produkt za pomocą form, z jakich skorzystał dokonując płatności.

8.5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu jeżeli są one wynikiem podania przez Konsumenta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

8.6. W przypadku gdy Konsument dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego lub karty płatniczej i jeśli Konsument nie poinformuje o zmianie rachunku bankowego, na który powinien być przesłany zwrot płatności, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, przy użyciu którego nastąpiła płatność za Zamówienie

8.7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

8.8. Sklep nie ma obowiązku zwrotu różnicy kosztów przesyłki jeśli Konsument wybrał droższą niż dostępne na rynku, tańsze oferty kurierskie.

9. Postanowienia końcowe:

9.1. Podczas składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, lub innego z równoważnym sformułowaniem Konsument ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj/ilość towarów/sposób dostawy).

9.2. Zgodnie z niniejszym regulaminem po złożeniu zamówienia na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail, potwierdzająca otrzymanie zamówienia. Treść wiadomości określać również będzie wszelkie niezbędne informacje o zamówieniu. W przypadku błędu Konsumenta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego towaru), Konsument ma prawo do zmiany zamówienia. W tym celu konieczne są, wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@krolmateracy.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 535 151 151 (opłata standardowa wg właściwego operatora). Po dokonaniu korekty zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.

9.3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje:
a) Poprzez wysłanie Konsumentowi na podany adres e-mail potwierdzenia zawartej umowy.
b) Poprzez wydrukowanie i przekazanie Konsumentowi wraz z odbiorem lub przesyłką towaru specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.

9.4. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz przekazywana Konsumentom na każde ich żądanie.

9.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.6. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:
a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą,
c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

9.7. Ewentualne spory, których nie dało się rozwiązać na drodze mediacji lub przy pomocy odpowiednich instytucji, powstałe między Klientem lub Konsumentem a Sklepem rozstrzygane będą przez sąd właściwy siedzibie Sklepu.


Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności. Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie.

Akceptuję